LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Phố cũ > Phường Hàng Trống

Phường Hàng Trống  Phường Hàng Trống

Select Your Language:

Diện tích: 0,34 km2. Dân số: 6.296 người (năm 2009)

GIF - 84.3 kb