List of Ha Noi Temples

Đền, quán, lăng, miếu, từ đường ở Hà Nội

, bởi ncc

1 Bích Câu đạo quán Đàn Xã Tắc Đền Bà Chúa (Kẻ Noi)
4 Đền Bà Chúa Kho Đền Bà Kiệu Đền Bạch Mã
7 Đền Bia Bà Đền Ca Công Đền Cao Sơn
11 Đền Cây Quế Đền Chu Văn An Đền, bến Chương Dương
14 Đền Cổ Loa Đền Cổ Lương Đền Dầm
17 Đền Dực Thánh Đền Đại Lộ Đền Định Công Thượng
21 Đền Đông Hạ Đền Đông Thiên Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)
24 Đền Đồng Nhân Đền Đống Nước Đền Hào Nam
27 Đền Hát Môn Đền Hậu Thổ Đền, đình Hoà Mã
31 Đền Hoành Sơn Đền Hoả Thần Đền Hương Tượng
34 Đền Kim Giang Đền Liễu Giai Đền Lương Sử
37 Đền Lừ Đền Mê Linh Đền Ngọc Liên
41 Đền Ngọc Sơn Đền Nhân Nội Đền Phạm Tu
44 Đền Phù Đổng Đền Quán Thánh Đền Sóc
47 Đền Sòng Sơn Đền Thuỵ Hương Đền Tiên Hạ
51 Đền Trấn Vũ (Ngọc Trì) Đền Và Đền Văn Quán
54 Đền Vệ Quốc Đền Voi Phục Đền Voi Phục Thụy Khuê
57 Đền Xâm Thị Đền Ỷ Lan (Dương Xá) Đền Yên Thành
61 Đền Yên Xá Điện Dục Anh Lăng Quận Vân
64 Miếu Công Đình Miếu Đầm Miếu Đồng Cổ
67 Miếu Gàn Miếu Lại Đà Miếu Linh Linh
71 Miếu Mèn Miếu Tế Xuyên Miếu Thọ Am
74 Miếu Thượng Thanh (Cai Công) Miếu Trung Liệt Từ đường Nguyễn Quý
77 Quán Làng Hương Ngải Văn Miếu–Quốc Tử Giám Y Miếu

Xem online : Danh sách các chùa Hà Nội

Tái bút.

Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong