Tiền Lê dynasty

Tài liệu đính kèm

Bài

Đình thôn Nha

Đình thôn Nha có từ thời Lê. Thờ: hoàng tử Linh Lang thời Lý và 2 vị tướng thời Tiền Lê. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: Thôn Nha, phường Long (...)

Đình Hoa Xá, miếu Minh Ngự Lâu

Đình Hoa Xá tức đình làng Tó, WRV4+QP Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Miếu Minh Ngự Lâu cách đình khoảng 200m. Cả hai đều thờ vua Lê Hoàn và Bà Chúa (...)

Đình Phú Diễn (Hữu Hòa)

Đình thôn Phú Diễn tức làng Chành không rõ xây khi nào. Thờ: vua Lê Đại Hành cùng Đô Hồ (Hoàng) Trần Thông. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: thôn Phú (...)

Lê Hoàn (941–1005)

Lê Đại Hành 黎大行 húy Lê Hoàn 黎 桓 (941–1005) là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê và trị vì Đại Cồ Việt suốt 24 năm. Vua mất tại điện Trường Xuân, kinh đô Hoa (...)

Tả Thanh Oai

Làng Tả Thanh Oai tức Kẻ Tó, là một làng khoa bảng ở ven sông Nhuệ và có từ trước thời Tiền Lê. Cổng làng: XR46+67 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, (...)

Từ then chốt cùng nhòm