Khúc governors

Tài liệu đính kèm

Bài

Chính quyền họ Khúc (905–930)

Khúc Thừa Dụ 曲承裕 tự giành quyền cai quản Giao Châu trong 3 năm 905–907, đóng tại thành Đại La, sau được tôn Khúc Tiên Chủ, là người đặt nền móng (...)

Từ then chốt cùng nhòm