Mạc dynasty

Tài liệu đính kèm

Bài

Chùa Tây Phương

Chùa Tây Phương có từ thời nhà Mạc. Tên chữ: Sùng Phúc Tự 崇 福 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2014). Địa chỉ: thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP (...)

Đình Canh Hoạch

Đình Canh Hoạch tức đình làng Vác, có từ lâu đời. Thờ: 5 vị thành hoàng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Địa chỉ: thôn Canh Hoạch, RQ5G+PR Dân Hòa, (...)

Chùa Thanh Am

Chùa Thanh Am có từ cuối thời Mạc. Tên chữ: Đông Linh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: số 76 phố Thanh Am, 3WF2+GG Thượng Thanh, Long Biên, Hà (...)

Đình Thụy Phiêu

Đình Thụy Phiêu có từ năm 1531. Thờ: 3 vị Tản Viên Tam Thánh. Địa chỉ: Thôn Thụy Phiêu, 4CW9+PP Thụy Phiêu, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam. Xếp hạng: Di tích quốc (...)

Đình Thanh Lũng

Đình Thanh Lũng có từ thế kỷ XVI. Thờ: thần núi Tản Viên. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1999). Địa chỉ: thôn Thanh Lũng, 5CHP+C6 Tiền Phong, Ba Vì, Hà Nội, (...)

Chùa Dị Nậu

Chùa Dị Nậu có từ thế kỷ XVI. Tên chữ: Bảo Quang Tự. Thờ hậu: thiền sư Từ Đạo Hạnh. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Mã cộng: 3J3C+FX Dị Nậu, Thạch (...)

Từ then chốt cùng nhòm