Tây nội thành

Bài

Chùa Thầy

Chùa Thầy có từ thế kỷ XI. Tên chữ: Thiên Phúc Tự 天 福 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2014). Vị trí: 2JFW+45 xã Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP Hà Nội. (...)

Chùa Giang Xá

Chùa Giang Xá vốn tên là Linh Bảo khi Lý Bí tu hành ở đó đầu thế kỷ VI. Tên chữ: Bảo Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 3P83+Q5, (...)

Chùa Vô Vi

Chùa Vô Vi có từ thế kỷ XVI. Xếp hạng: Di tích quốc gia. Vị trí: WMRR+WX, xã Phụng Châu, H. Chương Mỹ, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 23km (hướng 8h). (...)

Chùa Quán Chiền

Chùa Quán Chiền vốn là một đạo quán có từ thời Lý, sau chuyển thành chùa. Tên chữ: Viên Dương Quán. Xếp hạng: Di tích cấp Thành phố (2011). Vị (...)

Chùa Linh Tiên Quán

Quán có ít nhất từ 1617, đến thế kỷ XIX chuyển thành chùa. Tên chữ: Linh Tiên Quán. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 3M8W+8M xã Đức (...)

Chùa Thượng Cát

Chùa làng Thượng Cát còn gọi chùa Giác hay Cổ Giác, có từ trước năm 1655. Tên chữ: Kỳ Vũ Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: 3PVP+53, phố Châu (...)