D. Phía tây

Chùa Tổng La Phù (Thiên Hương Tự)

Chùa Tổng La Phù có từ năm 988. Tên chữ: Thiên Hương Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1988). Vị trí: (...)

Chùa Đông Viên (Phúc Lâm Tự)

Chùa Đông Viên có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Phúc Lâm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: (...)

Chùa Lam Điền (Già Lam Tự)

Chùa Lam Điền có từ thế kỷ XVIII (cuối thời Lê trung hưng). Tên chữ: Già Lam Tự. Vị trí: VPVC+7VF, thôn (...)

Chùa Cấn Thượng (Sùng Hưng Tự)

Chùa thôn Cấn Thượng có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Sùng Hưng Tự. Xếp hạng: di tích quốc gia (1995). Vị trí: (...)

Chùa Phú Mỹ

Chùa Phú Mỹ có từ thế kỷ XVIII, và đại trùng tu năm 1936. Xếp hạng: di tích quốc gia (2001). Vị trí: (...)

Chùa Đồng Bụt (Thiền Sư tự)

Chùa Đồng Bụt được khởi dựng năm Đại Trị thời Trần. Tên chữ: Thiền Sư tự. Xếp hạng: di tích quốc gia (...)