B. Kiến trúc

Chùa Bích Động

Chùa có từ năm 1428, đến năm 1707 được xây lại và mở rộng. Tên chữ: Bích Động Tự. Xếp hạng: Di tích (...)

Nghè và chùa Phúc Lâm (Bắc Ninh)

Chùa Phúc Lâm được xây vào đầu thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phúc Lâm Tự. Xếp hạng: Di tích kiến trúc nghệ thuật (...)

Chùa Cổ Pháp

Chùa Cổ Pháp tức chùa Tương Giang, tương truyền có từ thế kỷ thứ VIII như một Tổ đình của Thiền phái Tì (...)

Chùa Dạm (Đại Lãm Thần Quang Tự)

Chùa Dạm còn gọi bằng nhiều tên khác, được xây xong năm 1094. Ngoài chùa còn có đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (...)

Chùa Khám Lạng

Chùa Khám Lạng có ít nhất từ năm 1432, ban đầu thuộc dòng thiền Trúc Lâm. Xếp hạng chùa: Di tích quốc gia (...)

Chùa Hàm Long (Long Hạm Tự)

Chùa Hàm Long có từ năm 1158, đời vua Lý Anh Tông. Tên chữ: Long Hạm Tự 龍 頷 寺. Lễ hội: 15 tháng 2 âm (...)