b. Phía Bắc

Đình Đào Thục

Đình Đào Thục có ít nhất từ năm 1740. Thờ: thánh Tam Giang, Đương Giang đại vương, và Phi Nương hoàng (...)

Đền Lê Tuấn Mậu

Đền Lê Tuấn Mậu có từ thời Lê Trung hưng. Thờ: tiến sĩ Lê Tuấn Mậu. Tên chữ: Tiết Nghĩa Tự. Xếp hạng: Di (...)

Đình và chùa Lễ Pháp

Đình Lễ Pháp có từ thế kỷ XIX. Thờ Đống Vĩnh đại vương, vị thần có công giúp vua Hùng thứ 18. Xếp hạng: Di (...)

Đền Chôi

Đền Chôi muộn nhất cũng có từ thời Nguyễn. Thờ: Hoả Nhạc đại vương - vị thần rèn binh khí cho Thánh (...)

Đình Kim Thượng

Đình Kim Thượng có từ thời Lê trung hưng. Thờ các vị thành hoàng: Quý Minh sơn thần, Đống Vĩnh đại vương (...)

Đình, đền Xuân Dương

Đình, đền Xuân Dương có từ thời Lê trung hưng. Thờ các thần: Cao Sơn đại vương, Bạch Hạc Tam Giang, Tá Phụ (...)