a. Nội đô

Đình Tây Hồ

Đình Tây Hồ có từ lâu đời. Thờ 5 vị thành hoàng: Bảo Trung, Minh Khiết, Uy Linh Lang đại vương, Phương (...)

Đền Dâu (đền Thuận Mỹ)

Đền Dâu có từ thời Lê trung hưng. Tên chữ: Thuận Mỹ Linh Từ. Thờ: vua Hùng cùng Thánh Mẫu Âu Cơ và (...)

Đình Cổ Vũ

Đình Cổ Vũ có từ thời Lê trung hưng. Thờ: thần Bạch Mã và Linh Lang đại vương. Xếp hạng: Di tích thành (...)

Đình Sở Thượng

Đình Sở Thượng có từ cuối thời Lê. Thờ: Linh Lang đại vương. Xếp hạng: di tích quốc gia (1998). Vị trí: (...)

Am Gia Hội (đền Thọ Phúc Lộc)

Am Gia Hội còn gọi đền Thọ Phúc Lộc, ít nhất có từ thời Trần. Tên chữ: Gia Hội Am. Thờ 3 nữ thần: Vạn Thọ (...)

Văn chỉ và đình Trích Sài

Văn chỉ Trích Sài vốn là văn chỉ huyện Vĩnh Thuận, có từ thời Lê trung hưng, dựng lại năm 1840. Đình (...)