s.Hồng

Đình An Trí

Đình An Trí có từ thế kỷ XVI. Thờ thành hoàng: thuỷ thần Uy Linh Lang. Xếp hạng: Di tích quốc gia (2009). (...)

Chùa Nhạn Tháp (Minh Khánh Tự)

Chùa Nhạn Tháp có từ thời Mạc. Tên chữ: “Minh Khánh Tự". Xếp hạng: Di tích quốc gia (1997). Vị trí: thôn (...)

Đình Xuân Quan

Đình Xuân Quan có từ thời Lê trung hưng. Tên chữ: “Nam Việt Linh từ”, “Long Hưng Điện”. Thờ thành (...)

MỘT PHÁC THẢO LỊCH SỬ VỀ CẢNH QUAN CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

TÁC GIẢ Bà Li Tana (s. 1953), năm 30 tuổi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh chuyên ngành lịch sử Việt Nam. (...)

Đình Việt Yên

Đình Việt Yên còn gọi Kẻ Vẹt, vốn là ngôi đền có từ trước năm 1461.Thờ thành hoàng Nguyễn Siêu. Xếp hạng: (...)

Đình Yên Mỹ

Đình Yên Mỹ có từ đầu thế kỷ XIX. Thờ 3 vị thành hoàng làng: Cao Sơn đại vương, Thiệu Quân đại vương và (...)